Kyselyt ja kyselytutkimus.

Kyselytutkimus eli survey on eniten käytetty tapa hankkia tutkimusaineistoa suuresta joukosta. Kyselyllä voidaan tutkia ja hankkia tietoa, isojen joukkojen käsityksiä ja mielipiteitä sekä asenteita. Yleensä kyselyillä tehdään jakaumatason tietoa, josta näkee miten tietyn taustatiedon mukaiset ryhmät suhtautuvat kysessä olevaan aiheeseen. Tutkimuksen aineistosta on mahdollista kerätä erittäin tärkeää ja tarkkaakin tietoa, jos tietoa halutaan jalostaa ja analysoida syvällisemmin.

Pitkälle analysoitu tieto voidaan käyttää hyväksi tarkempiin tutkimuksiin tietystä ilmiöstä ja sen esiintymisestä. Kyselyitä voikin käyttää yleiskartoituksiin tai esimateriaalina laajemmille tutkimuksille.

Onnistunut kyselytutkimus sisältää seuraavia elementtejä: systemaattisuus, kattavuus, objektivisuus ja määrä. Huolellisesti suunniteltu kysely tuottaa samat lähtökohdat vastaajille ja aihe katetaan perusteellisesti. Kyselyiden otos täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta kyselystä voidaan vetää johtopäätöksiä. Tutkijan tai kyselyn analysoijan omat mielipiteet eivät saa vaikuttaa tuloksien analysointiin. Kysymykset kannatta rakentaa niin että niistä saadaan helposti tuotettua numeerista dataa, jota on helppo analysoida. Myös vastauksien määrä täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta niitä voidaan muuttaa numeeriseksi dataksi.

Kyselyillä voidaan selvittää erilaisia tilanteita, käytöntöjä sekä olosuhteita ja tarpeita. Myös vertailuiden tekeminen on helppoa kyselytyökalulla. Netissä tehtävä online-kysely on kustannuksiltaan niin helppo toteuttaa, että se on noussut suosituimmaksi tavaksi tehdä kysely. Internetissä kerättävät vastaukset ovat myös vastaajalle mahdollista pitää yksityisenä.

Nettikyselyn haittapuolena voi olla vastauksien saaminen niiltä henkilöiltä joita aihe ei kiinnosta. Eli juuri niiltä keneltä usein haluttaisiin tietoa kyselyllä saavan. Myös vastaajan rehellisyydestä ei voi olla varma. Puhelinhaastattelulla tehdyllä kyselyllä voidaan saada luotettavampia vastauksia ja enemmän variaatiota vastaajiin, mutta tietosuoja ja yksityisyydensuoja eivät ole mahdollisia vastaajalle. Kysely tehdään tavallisesti nettilomakkeella joka jaetaan kohderyhmälle netissä tai sähköpostilla. Kyselylomakkeen kysymyksiä ja vastauksia kannattaa testata huolellisesti ennen kyselyn julkaisemista. Jo julkaistua lomaketta ei saisi muuttaa sen jälkeen kun vastauksia on tullut, koska silloin aikaisemmat tulokset eivät ole enää vertailukelpoisia. Kyselyn toteuttamiseen kannatta käyttää osaavaa yritystä, jolla on kokemusta erilaisten kyselyiden toteuttamisesta ja analysoinnista. Webropol kysely-työkalulla voit tehdä yksinkertaisia kyselyitä kuin myös monimutkaisempia kyselyitä. Yritykseltä saa myös konsultointia, joten kysymysten rakentaminen ja vastausten analysointi on helpompaa ja nopeampaa ammattilaisen konsultoinnilla.